Alltid Öppen
Klicka
2024-05-26 - 16:37
Index | Hetast | Senast Upplagda | Lägg upp en annons | Frågor&Svar 
Huvud Meny
· Första Sidan

· Frågor&Svar
· Information
· Rekommendera Oss
· Galleri Basaren
· Spel Basaren

Inloggning
 Email
 Lösenord
 Kom ihåg mig


› Glömt Lösenordet?
› Ny Användare? Registrera!

Senaste Nytt

Rösta
Vad tycker Du om basaren.nu?

Tror jag kommer att annonsera här!
YES! Perfekt, precis vad jag letat efter.
Vad är basaren.nu ?


[ Resultat | Omröstningar ]


Röster: 55
Kommentarer: 0


Språk
_SELECTGUILANG


Användningsvillkor för basaren.nu

1. Accepterande av Användningsvillkor och Tillägg/Ändringar.
Varje gång Du använder eller på annat sätt möjliggör tillgång till denna sajt, så accepterar Du våra Användningsvillkor och eventuella förändringar till dessa med eller utan att Du har blivit informerad om detta. Dessutom, om Du använder någon form av tjänst på eller genom denna sajt, så omfattas Du även av de regler och villkor, som gäller för dessa tjänster och inkluderas i Användningsvillkor och eventuella förändringar till dessa med eller utan att Du har blivit informerad om detta. Se också vår Personuppgiftspolicy vilken refereras till i våra Användningsvillkor.

2. Vår service.
Den service och de tjänster som förmedlas på och genom basaren.nu tillhandahålles i så kallat "BEFINTLIGT SKICK".

3. Dina skyldigheter och krav på registrering.
För att lägga upp annonser på basaren.nu måste användaren registrera sig på basaren.nu. Vid registreringen accepterar användaren även de Användningsvillkor som gäller för basaren.nu.

4. Personuppgiftspolicy.
Registreringsinformation och annan personlig information som kan tänkas inhämtas regleras av vår Personuppgiftspolicy.

5. Registering och lösenord.
Användaren är ansvarig för att säkerställa konfidentialiteten vad gäller lösenord och hålles ansvarig för allt användande via sin registrering och/eller inloggning, oberoende om denna användning är auktoriserad av användaren eller inte. Användaren ska omedelbart informera basaren.nu om otillåten användning av användarens konto eller lösenord.

6. Ditt uppförande.
Användaren godkänner att all information eller data oavsett om det är text, mjukvara, programkod, musik eller ljud, foto eller grafiskt material, video eller annat material "Innehåll", allmänt eller personligen tillgängliggjort, är det personliga ansvaret för den person som har tillgängliggjort materialet och den användare vars konto har användts. basaren.nu skall inte hållas ansvarig för innehåll som förekommer på denna sajt, varken vad gäller fel eller brister.

Genom att använda basaren.nu eller tjänster förmedlade genom basaren.nu, accepterar användaren att inte:
(a) tillhandahålla innehåll eller medverka/agera på ett olagligt, hotfullt, skadligt eller på annat sätt missbrukande av tjänsten eller som på ett eller annat sätt orsakar avbrott i denna tjänst genom virus angrepp, olagligt intrång eller på annat sätt utföra olagliga handlingar riktade mot basaren.nu; (b) utge sig för att representera person eller organisation utan tillstånd, förfalska eller på annat sätt försöka dölja verkligt ursprung för av användaren tillhandahållit innehåll/material;
(c) insamla eller på annat sätt försöka inhämta information om andra användare;
(d) använda basaren.nu eller dess innehåll för kommersiella syften eller på annat sätt utnyttja för s.k junk mail, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av oaktoriserad annonsering utan vårt skriftliga medgivande;
(e) tillhandhålla innehåll/material, som kan ge upphov till någon form av rättslig process eller skadeståndskrav rörande copyright, varumärkesskydd, patent eller företagshemligheter.

7. Bidrag till innehållet på basaren.nu.
Genom att tillhandahålla någon form av innehåll på basaren.nu:
(a) godkänner användaren och ger sitt medgivande till basaren.nu och rätten till en världsomspännande, royalty-fri, återkommande, icke exklusiv rättighet (inklusive moraliska eller andra nödvändiga rättigheter) att använda, visa, kopiera, modifiera, anpassa, publisera, distriburera, utföra, göra reklam för, arkivera, översätta och skapa uppföljande arbeten eller sammanställningar på hela eller delar av innehållet. Medgivandet omfattar alla former av format, media eller teknologi, känd eller utvecklad vid senare tillfälle;
(c) användaren accepterar och ger sitt medgivande till att basaren.nu har rätt att vägra att publisera, rätt att ta bort eller blockera innehåll när så påkallas och med eller utan föregående meddelande härom.

8. Tredjeparts service.
Varor och tjänser från tredje part kan komma att annonseras på eller göras tillgängliga genom basaren.nu. Ansvaret och eventuella regler för denna typ av varor eller tjänster ligger hos respektive tredje part. basaren.nu är inte ansvarig i något avseende vad gäller tredje parts agerande eller deras produkter/tjänster.

9. Skadeersättning.
Användaren godkänner att basaren.nu, våra samarbetspartners, anställda, , ägare, annonsörer skall hållas skadeståndslösa, inklusive advokatkostnader, på grund av krav ställda av tredje part med anledning av användarens uppförande på basaren.nu, förmedlande av innehåll, brott mot våra Användningsvillkor eller annan form av missbruk av annan person eller oganisations rättigheter.

10. AVSÄGELSE AV GARANTIER.
DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR HÄRMED ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEB-SAJT OCH DE TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL ("TJÄNST") MÖJLIGGÖRS OCH ÄR TILLGÄNGLIG PÅ DIN EGEN RISK. DEN GÖRS TILLGÄNGLIG "SOM DEN ÄR" OCH basaren.nu AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, VAD GÄLLER VARUGARANTIER, LÄMPLIGHET ELLER ÄKTHET.

basaren.nu LÄMNAR INGA GARANTIER VAD GÄLLER SKYDD MOT AVBROTT I DENNA TJÄNST, FEL, VIRUSANGREPP, TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, FORM AV KVALITET. ANVÄNDAREN ACCEPTERAR OCH FÖRSTÅR ATT VARKEN basaren.nu ELLER NÅGON ANNAN SOM TAR DEL AV TJÄNSTEN, TILLHANDAHÅLLER NÅGRA SOM HELST PROFESSIONELLA RÅD OCH ATT EVENTUELLA RÅD ELLER ANNAN INFORMATION ANVÄNDES PÅ EGEN RISK.

11. BEGRÄNSNINGAR I ANSVAR.
ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT basaren.nu INTE SKALL HÅLLAS SKADESTÅNDSSKYLDIG FÖR NÅGON SOM HELST SKADA ORSAKAD DIREKT, INDIREKT, OLYCKLIGT, SOM EN KONSEKVENS AV ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT PÅ GRUND AV (I) ANVÄNDANDET AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, (II) KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER SOM ÄR RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV DENNA TJÄNST, (III) OBEHÖRG TILLGÅNG TILL ELLER MANIPULERING AV ANVÄNDARENS DATAFÖRBINDELSE, (IV) TREDJE PARTS UTTALANDE ELLER UPPFÖRANDE INOM RAMEN FÖR TJÄNSTEN ELLER (VI) NÅGON ANNAN FRÅGA RELATERAD TILL TJÄNSTEN.

12. Reservation av rättigheter.
Inskränkningar i rättigheter, inklusive alla upphovsrättsliga (copyright), varumärken, patent, affärshemligheter och andra rättigheter som ryms inom ramen för basaren.nu och dess varor och tjänster. Användandet av våra rättigheter och egendom kräver skriftligt godkännande. Tillhandahållandet av tjänsten medger ingen direkt eller indirekt rättighet att utan skriftligt medgivande utnyttja tjänsten eller basaren.nu i kommersiellt syfte.

13. Kungörande av Copyright-överträdelse.
Om Du anser att material har använts på ett sätt som bryter mot eller på annat sätt står i strid med upphovsrättsregler, ombedes Du att kontakta oss på följande adress: Upphovsrättsfrågor.

14. Tillämpbar Lagstiftning.
Användaren accepterar att Användningsvillkoren och eventuella tvistemål som kan uppstå på grund av användandet av basaren.nu eller våra produkter eller tjänster skall lösas i enlighet med gällande lagstiftning i hemorten för moderbolaget, oberoende av konfliktens rättsliga ursprung. Genom att registrera sig på eller använda basaren.nu och dess tjänster, accepterar användaren den juridiska hemvissten för ägaren till basaren.nu.

15. Diverse information.
(i) I händelse av att dessa Användningsvillkor inte överenstämmer med tolkning i juridiskinstans av tillämplig lag, skall utslag tolkas i linje med ursprungliga intentioner mellan parterna och i enlighet med tillämplig lag och de resterande delarna av dessa Användningsvillkor skall fortfarande gälla i alla dess delar;
(ii) I det fall någondera parten inte åberopar rättigheter i enlighet med dessa Användningsvillkor, skall inte betraktas som en avsägelse av parts rättigheter och dessa rättigheter skall gälla fullt ut;
(iii) Användaren accepterar att eventuella krav eller talan mot basaren.nu, skall påkallas senast ett (1) år efter det att orsaken till kraven uppstod, om inte skall eventuell rätt till talan anses förverkad;
(iv) I det fall rättigheter och skyldigheter för basaren.nu i enlighet med dessa Användningsvillkor överlåtes på annan ägare, skall nuvarande ägare fråntas vidare ansvar.


Personuppgiftspolicy :: Användningsvillkor 
(c) 2004 basaren.nu